Sonniferi pericolosi: perché li prescrivono e come riconoscerli

Introduzione ai nemici dell’insonnia: sonniferi pericolosi

Fino a qualche anno fa، أنا dottori prescrivevano sonniferi تعال إلى حد ذاته fossero caramelle. Attualmente، invece، sono sempre più (fortunatamente) Thinkati يأتي una soluzione a breve termine ، che può evolversi in un problema a Lungo termine.

Perché ti dico Questo؟ Perché ، تعال إلى vedremo في Questa sezione ، un uso regolare di sonniferi non può essere مراعاة sicuro né adeguato al trattamento dell'insonnia ، وهو سبب من أشكال الضمانات المتوافقة مع الظروف المحيطة.

أنا سونيفيري هاننو داففيرو أونا ندوب إيفيكاسيا نيلا لوتا كونترو لينسونيا إي غير أيوتانو تشي لي أفترض أن هناك وقتًا مناسبًا (س "سالوتاري").

أنا sonniferi ، letteralmente ، non sono في grado di interegenire direttamente sulle سبب dell'insonnia: curano منفردا سينتومي دي كويستو إزعاج، qualsiasi miglioramento del sonno può essere منفرد مؤقت.

1.1 Il paradosso dei sonniferi

La Sitazione insonnia-sonniferi ha inoltre del paradossale: molte persone iniziano ad assere sonniferi perché indeboliti e stanchi. أنا فارماسي إنيسكانو أون سيركلو فيزيوسو تشي بورتا إل بازينت أجرة غير مفعمة بالحيوية هي قائمة طعام لكل وعاء.

E guarda un po '؟ دا تشي لا بيرسونا أفيفا سولو لينسوننيا تعال مشكلة دا ريزولفير ، سي ريتروفا أد أفيرن بسبب:

  1. لينسونيا.
  2. لا dipendenza derivata da sonniferi.

Una guerra che produce ancora carnefici: sonniferi pericolosi

Recentemente، è aumentata - anche se di poco - la consapevolezza degli innumerevoli svantaggi e dei danni associati ai sonniferi، e Questo ha bene o male portato a riscontrare un reasonativo del loro uso.

Il numero delle prescrizioni di sonniferi nel mondo è calato negli ultimi 20 anni di circa due terzi، da 60 milioni (nel 1970) a around 20 milioni (1990).

Sebbene l'efficacia delle tecniche البديل ، (ai sonniferi) الوصف في Questo programma nella lotta contro l'insonnia siano state dimostrate علمي ، دراسات حديثة ، e mentre la consuetudine di prescrivere i sonniferi è in degino، l'uso di Medicinali "da banco" تأتي إلى Tylenol، l'Excedrin e la melatonina è aumentato sensibilmente negli anni '90.

تعال إلى conseguenza di ciò ، moltissime persone insonni sono rimaste intrappolate في un circolo di dipendenza dai sonniferi. di fatti، oltre i due terzi di pazienti che soffrono di insonnia che si approcciano inizialmente alla terapia cognitivo-comportamentale، lo fanno partendo da una positionazione in cui ensono almeno un paio di sonniferi la Settimana.

C'è anche da dire però che esistono anche pazienti che sono consapevoli degli svantaggi dei sonniferi e preferirebbero volentieri un approccio alternativo per controlare l'insonnia، ma non sanno تأتي fuggire dal circolo vizioso dei sonniferi.

Sara è una nostra paziente che oggi ha risolto Definitivamente la sua insonnia، ma quando عصر "arrivata" da noi letteralmente assuefatta dai sonniferi. La sua storia ، sfortunatamente ، è fin troppo comune ...

لا ستوريا دي سارة  

Sara non aveva mai avuto problemi di sonno nella sua vita، finché non è stata operata per il cancro al seno. Lo الإجهاد لكل l'intervento ، دمج ai dolori che aveva prima dell'operazione le reasonò non pochi problemi al sonno durante il suo ricovero. في tutto Questo il suo dottore le somministrava lo Xanax per dormire di notte (e funzionò abbastanza bene) ، diciamo che le permise di dormire e essere meno stressata durante il giorno. Dopo che fu dimessa dall'ospedale il dolore che provava pian piano andava svanendo ، eppure lo الإجهاد لكل l'intervento CONTACTAVA in qualche modo a rebare il suo sonno.  

يجب أن تستمر حتى فترة ما قبل التسريب حتى Xanax dicendole che عصر sicuro ، تعال إلى المستوى الطبيعي che sia lei المستمر. Ma circa un mese dopo، iniziò a notare che il farmaco non aveva più la stessa efficacia؛ cominciava a provare semper più difficoltà ad addormentarsi e durante la notte iniziava a svegliarsi Frequemente.      

Quando comunicò al suo dottore del cambiamento، lui le suggerì di raddoppiare le dosi a notte e non passò troppo tempo، fintanto che quelle 2 dosi divennero 3. a Questo punto Sara iniziò ad accorgersi di essere diventata dipendente dallo Xanax a meno per un paio di giorni. Che risultato ci si potrebbe aspettare ora؟ Sfortunatamente، ciò incrementò il problema، Sara si ritrovò con le spalle al muro، costretta a cedere al farmaco.    

اريفي آل بونتو دي دوفر بريندري 4 جرعة واحدة لكل وعاء ، كمية كبيرة من الأوراق المالية غير المنتظمة. Ovviamente più i giorni passavo e più aumentava l '"effetto sbornia" che rallentava i suoi pensieri e la sua المنسقة ماتوتينا.  

الوضع المستمر في وضع كويستو لكل أولتر 4 سنوات !!! Appena arrivata da noi ci confessò che si sentiva come una drogata. Diceva di sentirsi tremendamente in colpa، aveva una bassa autostima a reasona della sua dipendenza dai sonniferi؛ سي سينتيفا بيرسا ، فوري تحكم. Nemmeno il suo dottore sapeva تعال aiutarla ...  

* Storia riportata testualmente dalla testimonianza di Gregg D. Jacobs P.HD، lo scienziato più affermato al mondo nel capo della cura non farmacologica dell'insonnia.

تعال إلى Mostra la storia di Sara: Né il sonno né la cura per l'insonnia، si البوسونو تضم يخدع دي سونيفيري.

Sebbene Questi Ultimi بوسانو فعالية لكل عنصر تحكم l'insonnia iniziale، diventano estremamente inefficaci se li si usa regolarmente eossono inoltre reasonare numerosi effetti collateraliتعال لا dipendenza، che è ben lontana dai المستفيد indicati.

دا أون بونتو دي فيستا جميلة الاقتصادية، un uso regolare di sonniferi può anche essere مولتو كوستوسو؛ le pillole e le visite dai dottori posono anche finire per costare migliaia دي اليورو!

Anche se venisse sviluppato il sonnifero perfetto، senza effetti collaterali e che induce naturalmente il sonno، Continerei a sostenere che il rimedio arriverebbe comunque da fattori esterni، non riuscendo a curare efficacemente le vere compomentiinsoni.

Quindi، se fai affidamento a sonniferi il tuo sonno potrebbe migliorare durante l'assunzione، ma l'insonnia tornerebbe tanto velocemente quanto è sparita.

في Questa sezione، guarderemo più da vicino i tre tipi più comuni di sonniferi: Benzodiazepina، antidepressivi e farmaci “da banco”. 

Cercheremo di capire insieme:

  • لا لورو إيفيكاسيا ؛
  • ضمانات Gli effetti ؛
  • التنوع؛
  • E altri elementi associati a loro المستهلك.

Verranno proposte anche Sitazioni dove i sonniferi potrebbero essere una soluzione appropriate e vedremo tecniche dimostrate عيادة لكل طلب من طرف واحد una volta per tutte.

أضف تعليق

تمت إضافة العنصر إلى السلة.
عنصر 0 - 0,00 $
arArabic